Média servis

Na tomto místě jsou k dispozici tiskové zprávy, hlavní údaje o skupině J&T a kontakty na osoby odpovědné za PR ve skupině.

Znepokojení nad průběhem likvidace J&T BANKY (Switzerland)

15. říjen 2012

Skupina J&T jako jediný akcionář J&T Banky (Switzerland) Ltd., rozhodl v červenci tohoto roku o ukončení svého působení ve Švýcarsku. Usnesením mimořádné valné hromady ze dne 19.července byla banka zrušena a převedena do likvidace. Likvidátorem banky byla jmenována společnost PriceWaterhouseCoopers.

Banka byla při vstupu do likvidace dostatečně kapitálově vybavena a plně solventní. V průběhu likvidace disponovala kapitálem ve výši 19 mil. CHF. Aktiva banky v celkové výši 47,8 mil. CHF tvořila převážně hotovost na účtech v bankách (35,6 mil. CHF), cenné papíry (4,4 mil. CHF) a úvěry (5,3 mil. CHF). Závazky banky vůči 260 klientům byly 28 mil. CHF.

S ohledem na finanční a kapitálovou vybavenost banky je akcionář velmi znepokojen dosavadním průběhem likvidace. Likvidátor neučinil žádné kroky směřující k efektivnímu ukončení činnosti banky a na základě velmi sporných účetních postupů snížil kapitál banky o více než 16,7 mil. CHF a za své služby inkasoval odměny násobně převyšující sjednané částky. Na sporné jednání likvidátora byl opakovaně písemně upozorňován švýcarský bankovní regulátor (FINMA) a byl také požádán o přijetí opatření, která zabrání vzniku škod na majetku akcionáře. FINMA na tyto žádosti nereagovala a naopak na základě zkreslených podkladů od likvidátora vyzvala akcionáře k doplnění kapitálu banky a to ve lhůtách, které neodpovídají běžným správním postupům. Akcionář navýšení kapitálu odmítl, zejména s ohledem na spornost samotné potřeby kapitálového posílení a netransparentnost jednání likvidátora, auditora i regulátora. FINMA následně z důvodů neplnění kapitálových požadavků přistoupila k vyhlášení konkursu na banku a správcem jmenovala společnost PriceWaterhouseCoopers. Proti vyhlášení konkurzu se akcionář odvolal.

Jednání likvidátora a FINMA jednoznačně poškozují naše práva, jsme přesvědčení, že se nám nedostává rovného zacházení a může docházet ke škodám na našem majetku. Jsme proto připraveni učinit veškeré nutné kroky k ochraně své investice na území švýcarské federace a domáhat se právní cestou ochrany a náhrady škod jak u lokálních, tak mezinárodních soudů.