Média servis

Na tomto místě jsou k dispozici tiskové zprávy, hlavní údaje o skupině J&T a kontakty na osoby odpovědné za PR ve skupině.

J&T BANKA zvýšila v prvním čtvrtletí provozní zisk meziročně o 7 %

5. květen 2011

V Praze 4. května 2011

J&T Banka, jedna z nejvýznamnějších privátních bank na českém trhu, pokračuje v úspěšném růstu i v 1. čtvrtletí roku 2011.  Její provozní zisk vzrostl oproti stejnému období loňského roku o 7 % a překročil tak 200 milionů Kč. Čistý zisk dosáhl za první 3 měsíce roku hodnoty 133 milionů Kč, což značí nárůst o 6 %.

„Zisk banky se navzdory nestálé situaci na světových trzích zvyšuje již několik let po sobě,“ komentuje výsledky Štěpán Ašer, generální ředitel banky, a doplňuje: „Růst za první čtvrtletí letošního roku byl dán zejména poplatkovými výnosy, které meziročně vzrostly téměř trojnásobně. Nejvíce narostly poplatky za obchodování s cennými papíry, což je dáno rostoucí aktivitou našich klientů na kapitálových trzích.“ Celkový objem klientských kurzotvorných obchodů vzrostl meziročně o 95 %. Přičemž největší nárůst zaznamenaly obchody na zahraničních trzích, které vzrostly o 120 %.

Čisté úrokové výnosy stouply o 12 %, a to hlavně z důvodu růstu úrokových marží. Bilanční suma banky vzrostla rovněž o 12 % a překročila sumu 49 miliard Kč. „Širší nabídka vkladových produktů určených novým klientským segmentům v Čechách a na Slovensku nastartovala růst klientských vkladů o 13 % na 42 miliard Kč,“ říká Ašer. Obnovená chuť investorů pustit se do nových projektů či pokračovat v doposud pozastavených projektech jsou důvodem pro nárůst objemu poskytnutých úvěrů o 25 % na 29 miliard Kč.

J&T Banka si dlouhodobě udržuje kapitálovou přiměřenost vysoko nad limitem stanoveným Českou národní bankou. Výše kapitálové přiměřenosti překročila 12 %.

Konsolidované výsledky J&T BANKY, a. s., k 31. 3. 2011 podle IFRS

  Hlavní položky bilance

 in CZK

 03/2011

 03/2010

 Bilanční suma banky

 49 085 873 659

 43 670 288 648

 Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám

 2 247 693 472

 1 955 299 276

 Pohledávky vůči úvěrovým institucím

 9 254 141 069

 14 768 345 292

 Cenné papíry

 7 634 636 854

 3 180 333 238

 Pohledávky za klienty

 29 243 772 323

 23 193 325 773

 Závazky vůči klientům

 42 097 878 477

 37 294 544 812

 Vlastní jmění

 3 672 290 907

 3 408 638 118

 Kapitálová přiměřenost

 12,02%

 13,46%

 Přebytky likvidity (likvidní aktiva)

 15 794 838 355

 17 448 490 967

 % z vkladů

 36,15%

 44,70%

Hlavní položky výsledovky

 in CZK

 03/2011

 03/2010

 Úrokové výnosy

 600 242 889

 506 192 733

 Úrokové náklady

 -307 085 677

 -245 001 609

     Čisté úrokové výnosy

 293 157 212

 261 191 125

 Výnosy z poplatků a provizí

 60 381 524

 20 505 168

 Náklady na poplatky a provize

 -4 664 668

 -15 528 438

     Čistý výnos z poplatků a provizí

 55 716 856

 4 976 730

 Čistý zisk z obchodování

 32 433 675

 53 218 548

 Ostatní provozní výnosy

 5 772 015

 12 676 101

     Provozní výnosy

 387 079 757

 332 062 503

 Personální náklady

 -83 642 431

 -58 976 318

 Ostatní provozní náklady

 -88 585 511

 -73 837 219

 Odpisy

 -13 892 085

 -12 662 441

     Provozní náklady

 -186 120 027

 -145 475 978

 Provozní zisk

 200 959 731

 186 586 525

 Rizikové náklady

 -31 737 718

 -30 097 736

     Zisk před zdaněním

 169 222 013

 156 488 790

 Náklady na daň z příjmů

 -35 769 474

 -31 201 793

     Zisk po zdanění

 133 452 539

 125 286 997

 C/I ratio

 48,1%

 43,8%