Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

J&T vstupuje do Poštovej banky.

2. november 2011

Spojenie Istrokapitálu a skupiny J&T je prvým krokom napĺňania dlhodobého strategického partnerstva. Záujmom J&T je zvyšovať svoj podiel v banke na základe ďalších vzájomných rokovaní. Banke to otvorí možnosť na rýchlejší prienik medzi najväčšie slovenské banky. Budúci akcionári očakávajú zvyšovanie trhového podielu v tých segmentoch finančného trhu, o ktoré majú záujem.

Mario Hoffmann, predseda správnej rady ISTROKAPITAL SE:
„Poštová banka je dlhé roky v silnej pozornosti konkurencie a ponuky, ktoré dostávam, sú dôkazom toho, že už dnes patrí ku kľúčovým hráčom na trhu. Mojím cieľom vždy bolo a je banku rozvíjať. Preto som sa po dôkladnom zvážení rozhodol ponuku J&T prijať a vytvoriť tak príležitosť dostať banku už v blízkej dobe medzi prvých päť najsilnejších bankových domov.“

Patrik Tkáč, podpredseda predstavenstva J&T FINANCE GROUP, a.s.:
„Spojenie možností Istrokapitálu a J&T, ako aj  využitie synergií medzi Poštovou bankou a spoločnosťami z našej skupiny, prípadne možná akvizícia ďalších finančných inštitúcií, na ktorú sú dnes pripravené zdroje, dávajú možnosť vytvoriť veľkú finančnú inštitúciu v nadnárodnom rozmere a podieľať sa na konsolidácii finančného trhu v Slovenskej a Českej republike."

Poštová banka je najdynamickejšou bankou na slovenskom trhu a tento trend potvrdzuje už niekoľko rokov. Banka kontinuálne rastie nielen v kľúčových finančných ukazovateľoch ale aj vo forme rozširovania svojho portfólia o produkty a služby dcérskych spoločností. Banku aj v čase prvej vlny krízy posilnila najmä jej flexibilná produktová politika, vďaka ktorej dokázala svojimi upravenými produktmi pomôcť klientom preklenúť dopady krízy. Aj preto v tomto období rástla nielen v objeme poskytnutých úverov ale aj v objeme prijatých vkladov. Rovnakou stratégiou sa banka riadi aj v súčasnosti a je naďalej pripravená  pružne reagovať na potreby svojich klientov. Vstupom nového akcionára si Poštová banka vytvára podmienky na ďalšiu expanziu, rast a zvyšovanie svojho podielu na finančnom trhu aj napriek očakávanej druhej vlne krízy.

Majoritný akcionár spolu s vedením Poštovej banky sa ešte pred vstupom nového akcionára rozhodli prijať kroky, ktorých cieľom je vytvoriť dostatočné rezervy potrebné na plnenie požiadaviek eurozóny a taktiež na ochranu klientov banky pred budúcimi možnými neistotami na finančných trhoch. Banka vytvorí rezervy a získa ďalšie vlastné zdroje, a to v celkovej hodnote 250 mil. EUR prostredníctvom:

• zvýšenia základného imania banky o 50 mil. EUR na hodnotu 132 mil. EUR na decembrovom mimoriadnom Valnom zhromaždení Poštovej banky,
• alokáciou hospodárskeho výsledku za rok 2011 v očakávanej výške cca 90 mil. EUR do rezerv banky,
• prijatím zdrojov vo výške cca 110 mil. EUR od majoritného akcionára vo forme nástrojov finančného zabezpečenia.

Týmito krokmi bude zabezpečené plnenie očakávaných legislatívnych opatrení a požiadaviek vrátane požiadaviek na výšku a kvalitu vlastných zdrojov. Znamená to, že banka sa dostatočne zabezpečí proti prípadnej strate plynúcej z poklesu hodnoty gréckych štátnych dlhopisov a v predstihu zabezpečí plnenie požiadavky na základné vlastné zdroje (Core Tier 1) na 9 % rizikovo vážených aktív. Všetky uvedené opatrenia budú zohľadnené v hospodárskych výsledkoch banky za rok 2011, ktoré budú zverejnené začiatkom roka 2012.

Marek Tarda, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Poštovej banky, a.s.:
„Poštová banka si takto ešte viac upevní svoju stabilitu, ktorú považujeme za kľúčový predpoklad pokračovania v doterajšom dynamickom raste. Kroky sú tiež dôkazom sily akcionárov banky a  ich schopnosti vysporiadať sa bez vonkajšej pomoci aj s obdobím finančnej a hospodárskej krízy, čo už koniec-koncov banka preukázala aj  v krízovom roku 2009, kedy zvýšila svoj hospodársky výsledok o 143 %, zatiaľ čo väčšine slovenského bankového sektora dominoval prepad ziskov.“

Poštová banka, a.s.
Poštová banka vznikla v decembri 1992 a svoju činnosť začala 1. januára 1993. Na slovenskom bankovom trhu patrí v oblasti retailu k najsilnejším bankám s viac ako 800 tisíc klientmi. Jej vlastnú sieť tvorí 40 pobočiek a svoje služby poskytuje aj na približne 1500 poštách po celom Slovensku. Štandardnú ponuku bankových produktov a služieb dopĺňajú poistné produkty, ale aj možnosť investovania do podielových fondov a možnosť dôchodkového sporenia v druhom pilieri. Vďaka výborným hospodárskym výsledkom ale aj atraktívnym produktom získala Poštová banka v roku 2010 hneď niekoľko ocenení: Trend Top banka roka 2010 3. miesto, The Banker – Banka roka 2010 na Slovensku, Zlatá minca 2010 a Objav roka pre Neviazaný termínovaný vklad. Hlavným akcionárom banky (94%) je spoločnosť Istrokapital SE.

ISTROKAPITAL SE
Skupina ISTROKAPITAL začala svoje pôsobenie v roku 1996. Patrí medzi významné finančné skupiny v regióne strednej Európy. Spoločnosti patriace do skupiny ISTROKAPITAL poskytujú komplexné služby najmä v oblasti bankovníctva a finančníctva. Skupina vyznáva a rešpektuje etické hodnoty a zodpovednosť.

J&T FINANCE GROUP, a.s.
J&T je v súčasnosti jednou z najvýznamnejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich skupín na území bývalého Československa. Hlavnými oblasťami podnikania skupiny sú privátne a investičné bankovníctvo. V súčasnosti je skupina aktívne prítomná predovšetkým na trhoch Slovenskej republiky, Česka, Švajčiarska a Ruska.