Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

J&T UKONČUJE VEREJNÚ GARANCIU VÝNOSU Z AKCIÍ TMR

17. máj 2013

BRATISLAVA (17. 5. 2013) – Spoločnosť J&T FINANCE GROUP a. s. (JTFG) už po tretíkrát zverejnila „Verejný návrh na odkúpenie akcií Tatry mountain resorts, a. s. (TMR)“ s výnosom vo výške 6 % p. a. Týmto návrhom JTFG ukončuje trojročnú garanciu pre akcionárov TMR, ktorú vyhlásila 18. mája 2010.

Podľa garancie JTFG ponúkala akcionárom TMR tri roky po sebe raz ročne odkúpenie akcií v maximálnom objeme 20 miliónov EUR v prípade nespokojnosti s vývojom ich ceny. Za posledné dva roky nikto opciu nevyužil.

Odkupná cena bola spoločnosťou J&T FINANCE GROUP a. s. tento rok stanovená na úroveň 44,92 EUR, čo predstavuje celkový výnos 6 % p. a., teda výnos 20% oproti cene z dňa vyhlásenia garancie v roku 2010 plus kumulatívne vyplatená dividenda za každý rok od vyhlásenia garancie. Tento posledný verejný návrh môžu využiť len tí akcionári, ktorí vlastnili akcie TMR aspoň posledných šesť mesiacov, čiže minimálne od 19.11.2012.

Od zverejnenia tohto návrhu (17. 5. 2013) majú záujemcovia na zrealizovanie predaja akcií TMR dva týždne, teda podpísaný návrh Zmluvy o kúpe cenných papierov musia odoslať najneskôr 31. mája 2013, pričom rozhodujúci je dátum pečiatky odosielajúcej pošty.

Návrh Zmluvy o kúpe cenných papierov je verejne dostupný na internetovej stránke www.jtfg.com. Podpis záujemcu o predaj akcií TMR na zmluve musí byť úradne overený. Poplatky spojené s prevodom akcií hradí každá zmluvná strana samostatne. JTFG bude postupne uspokojovať záujemcov o predaj až do uplynutia termínu na predloženie ponúk, resp. až po prípadné vyčerpanie limitu 20 mil. EUR. V prípade, že by bolo v jeden kalendárny deň doručených viac návrhov zmlúv a limit 20 mil. EUR by bol v ten deň prekročený, uspokojí JTFG daných záujemcov pomerným spôsobom.

Garancia na odkúpenie akcií TMR bola prvýkrát vyhlásená v máji 2010, pričom garancia výnosu bola stanovená vo výške 6 – 8 % počas troch rokov jej trvania. Hlavným zámerom ponuky exkluzívnej garancie bola a stále je podpora dôvery investorov v slovenský kapitálový trh.