Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

Napriek kríze J&T generuje zisk.

12. august 2009

BRATISLAVA – Skupina J&T dosiahla za rok 2008 zisk 106,03 mil. eur (3,19 mld. Sk). Medziročne je to nárast o 90% a najlepší výsledok od roku 2005. S vlastným kapitálom 537,7 mil. eur (16,2 mld. Sk) je J&T jednou z najsilnejších skupín vlastnených domácim kapitálom v strednej Európe. Rentabilita vlastného kapitálu (ROE), ako ukazovateľa zhodnotenia majetku vlastníkov, dosiahla 17,93%. V roku 2008 na základe rozhodnutia akcionárov J&T vyplatila dividendu 86,38 mil. eur (2,6 mld. Sk). Vyplýva to z auditovaných konsolidovaných výsledkov podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva („IFRS“).

,,Uplynulý rok rozhodne nebol ľahký. Celosvetová kríza naplno doľahla na trhy, na ktorých  pôsobíme. Schopnosť skupiny rásť aj v čase keď padli globálni hráči považujem za dôkaz jej vnútornej sily a potvrdenie pevnosti pilierov na ktorých ju uplynulých 15 rokov budujeme“ komentoval Jozef Tkáč, prezident skupiny J&T.

Základ úspechu skupiny v uplynulom roku tvoril predovšetkým rozvoj bankových a priemyselných aktivít. Nárast konsolidovaného zisku energetických spoločností na 113,89 mil. eur (3,43 mld. Sk) potvrdil pozíciu J&T ako jedného z najvýznamnejších hráčov v energetike v ČR. J&T Banka, a.s. vykázala  za rok 2008 rekordný zisk pred zdanením 11,31 mil. eur (340,67 mil. Sk), pri objeme likvidných zdrojov prevyšujúcom 302,07 mil. eur (9,1 mld. Sk).

K tvorbe zisku prispelo aj vyčlenenie nefinančných spoločností do samostatných holdingov, ktorých vznik skupina iniciovala v poslednom štvrťroku 2008. Ich definitívnym odčlenením v priebehu roku 2009 prevýši podiel konsolidovaného vlastného kapitálu na celkových konsolidovaných aktívach skupiny hodnotu 20% a dôjde k ďalšiemu výraznému posilneniu jej likvidity. Voľné zdroje a vysokú kapitálovú vybavenosť J&T využije na realizáciu výhodných akvizičných príležitostí, prípadne k ich financovaniu.

,,Odčlenenie nefinančných aktív bol dlhodobý zámer jednotlivé spoločnosti boli aj v čase krízy pripravené a dostatočne silné na takýto krok. Cieľom bolo transparentne ukázať čísla skupiny J&T tak, aby mali reálnu vypovedaciu hodnotu a boli porovnateľné s inými bankovými inštitúciami. Zároveň sme tým dosiahli sprehľadnenie majetkových vzťahov. Skupina zrušila pozície partnerov a bývalí partneri sa namiesto toho stali vlastníkmi, resp. spolumajiteľmi vzniknutých spoločností. Tie medzi sebou naďalej úzko spolupracujú a J&T, ako regulovaná banková a finančná inštitúcia sa bude podieľať na ich financovaní. Naďalej tak bude ťažiť zo spolupráce s najlepšími vo svojej oblasti, využívať ich znalosť trhu a podieľať sa na ich výsledkoch,“ vysvetlil Patrik Tkáč, jeden zo zakladateľov J&T.

J&T je v súčasnosti jednou z najvýznamnejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich skupín na území bývalého Československa. Hlavnými oblasťami podnikania skupiny sú privátne a investičné bankovníctvo. V súčasnosti je aktívne prítomná predovšetkým na trhoch Slovenskej republiky, Česka, Švajčiarska a Ruska. Viac na http://www.jtfg.com/.

J&T v číslach:

v tis. eur

2 008

2007

2006

2005

2004

Vlastné imanie1

537 7024

488 650

419 793

323 344

179 861

Čistý zisk2

106 027

50 129

74 414

114 013

19 710

Aktíva

3 457 409

3 336 046

2 570 720

2 025 909

1 071 903

Kurz eur / Sk3

30,126

33,603

34,573

37,848

38,796

1 - Vlastné imanie pripadajúce osobám s podielom na vlastnom imaní materskej spoločnosti

2 - Čistý zisk za účtovné obdobie pripadajúci na osoby s podielom na vlastnom imaní materskej spoločnosti

3 - Historické údaje v Sk boli prepočítané kurzom NBS platným k poslednému dňu daného účtovného obdobia

4 – Veľkosť vlastného imania k 31.12.2008 je vyčíslená už po vyplatení dividendy vo výške 86,38 mil. eur (2,6 mld. Sk).

Autor: Maroš Sýkora - Hovorca, vedúci PR oddelenia