Servis pre médiá

Tu nájdete tlačové správy, hlavné údaje o skupine J&T a kontakty na osoby zodpovedné za PR v skupine.

J&T Banka dosiahla za prvý polrok 2015 zisk 38 mil. eur

24. august 2015

J&T Banka uzavrela prvý polrok 2015 s bilančnou sumou vo výške 5,39 mld. eur, čo predstavuje 17 % medziročný nárast. Vyplýva to z neauditovaných konsolidovaných výsledkov. Čistý zisk sa za toto obdobie zvýšil o 11 % na 38 mil eur. Banka vykázala vlastný kapitál vo výške 548 mil. eur a kapitálovú primeranosť na konsolidovanej úrovni 11,84 %.

Na zvýšení bilančnej sumy sa prejavil predovšetkým 19 % nárast klientskych vkladov, ktoré dosiahli takmer 4,36 mld. eur. Pritom viac, ako 60 % portfólia tvorili vklady so splatnosťou nad 1 rok. Objem poskytnutých úverov sa zvýšil medziročne o 9 % na 2,77 mld. eur. Pozitívny vývoj bilancie banky sa prejavil aj v 9 % medziročnom náraste čistých úrokových výnosov, ktoré dosiahli 55,2 mil. eur. V štruktúre aktív výrazne vzrástli aj likvidné aktíva, ktoré dosiahli 1,7 mld. eur.

Slovenská pobočka J&T Banky vykázala ku koncu júla 2015 bilančnú sumu vo výške 1,22 mld. eur, čo predstavuje medziročne nárast o 6 %. Vďaka novým produktom a atraktívnym investičným príležitostiam sa zvýšil počet klientov o 21 %. Objem administrovaných klientskych aktív predstavoval k 30. 6. 2015 celkovo 1,94 mld. eur.

„Pod pozitívne výsledky sa podpísal narastajúci záujem klientov o investície, ktoré sme aj uplynulý polrok rozšírili o nové alternatívy. Klientom, ktorí uprednostňujú bezpečnosť bankových produktov, ale zároveň je ich cieľom vyššie zhodnotenie, sme ponúkli možnosť vložiť prostriedky do „investičného vkladu“. Polovica sumy je v tomto prípade zhodnocovaná fixným úrokom terminovaného vkladu a druhá polovica je zainvestovaná do podielového fondu. Vďaka tomuto produktu môžu dosiahnuť značne vyšší výnos, ako na bežných termínovaných vkladoch,“ uvádza Anna Macaláková, riaditeľka J&T Banky a zároveň dodáva:

„Počas prvého polroka banka zároveň uviedla na trh viacero nových emisií korporátnych dlhopisov, čo sa následne prejavilo na 25 % náraste čistých výnosov z poplatkov a provízií.“

Konsolidované výsledky J&T Banky, a. s., k 30. 6. 2015, podľa IFRS

bilancia.png

vykaz-ziskov-a-strat.png

J&T Banka patrí medzi najrýchlejšie rastúce banky v regióne. Je lídrom v oblasti privátneho a investičného bankovníctva. Na Slovensku administruje klientske aktíva vo výške 1,95 miliardy eur. Vytvára unikátne investičné príležitosti s najvyššou mierou individuálneho prístupu. Ceníme si zásadu vzájomného úspechu, a preto sa s našimi klientmi delíme o výnosy. Považujeme ich za svojich partnerov. Cieľom J&T Banky je bohatšie Slovensko. V umení, vzdelávaní a startupových inováciách, preto podporujeme tie najlepšie projekty. Spoločne s českou J&T Bankou, ruskou J&T Bank Zao, J&T Bank & Trust Corporation so sídlom na Barbadose, chorvátskou VABA Bankou a Poštovou bankou sme súčasťou bankového a finančného holdingu J&T Finance Group SE. Viac informácií na www.jtbanka.sk a www.jet.sk.